Velkommen til Langagerskolen

Langagerskolen har adresse på Bøgeskov Høvej 10 i Viby J., som er en forstad til Aarhus. Skolebygningerne er arkitekttegnede ud fra et særligt hensyn til elevernes behov for rolige, opdelte og overskuelige rammer. Vores skole ligner derfor ikke den gængse folkeskole, da vi har en række mindre huse, som er placeret med jævne mellemrum på skolens grund. Langagerskolen fungerer primært som et helhedstilbud, hvor skole og fritidsordning er integreret. Derfor dækker vores skolegang hele dagen.

Langagerskolen er en kommunal specialskole for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og/eller svær ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) - tidligere benævnt som svær DAMP. Samtidig har nogle af vores elever en række tilgrænsende udviklingsforstyrrelser. En klassisk problemstilling for mennesker med ASF er, at de har vanskeligheder inden for tre områder: Kommunikation; Socialt Samspil; og Social Forestillingsevne. ADHD giver som regel problemer med at opfatte, fortolke, huske, planlægge og orientere sig.

Langagerskolen er oprettet og bliver drevet i henhold til Folkeskoleloven. Der arbejdes derfor efter Folkeskolelovens overordnede formål. Det vil sige, at vi i samarbejde med forældrene har til opgave at forberede eleverne på fremtiden, og vi skal give dem lyst til at lære. Samtidig skal vi give dem arbejdsredskaber, så de kan udvikle erkendelse og tillid til egne muligheder. I samspil med dette skal vi forberede dem til deres voksenliv som aktive borgere i et demokratisk samfund.

Undervisningen og aktiviteterne på Langagerskolen er tilrettelagt ud fra pragmatisk og evidensbaseret brug af forskellige pædagogiske metoder. Tilgangen tager afsæt i velstruktureret og visualiseret specialpædagogik, som skaber tydelighed og mening for den enkelte elev. Dermed bliver den enkelte elevs potentialer udfordret bedst muligt. Langagerskolens metoder bygger på en kognitiv forståelsesramme baseret på aktuel viden om ASF og ADHD. Målet er, at den enkelte elevs ressourcer, interesser og læringsstile tilgodeses bedst muligt. Et andet mål er at gøre eleverne så selvhjulpne som muligt med respekt for deres særegne personlighed.

Tværfaglighed, helhed & Samarbejde med hjemmet

Undervisningen tilrettelægges desuden individuelt, og som udgangspunkt er der ikke egentlig klasseundervisning som på andre folkeskoler. På Langagerskolen går eleverne heller ikke i egentlige klasser. Vores elever er i stedet organiseret i mindre grupper, hvilke kan være sammensat på tværs af årgange. Sammensætningen sker ud fra en vurdering af, hvordan eleverne bedst fungerer sammen. Det tilstræbes dog, at spændet mellem klassetrinene begrænser sig til to til tre årgange.

Hovedopgaven på Langagerskolen

Langagerskolens hovedopgave er at tilbyde et specialpædagogisk læringsmiljø for børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og svær ADHD. Vi arbejder med den enkelte elevs udviklingspotentiale, særligt med fokus på;
  • Trivsel – at skabe rammer, der styrker elevens trivsel

  • Skolefaglig læring – at styrke elevens faglige kvalifikationer

  • Socialfaglig læring – at styrke elevens sociale kompetencer

  • Livsstrategier – at udvikle elevens selvstændighed med henblik på størst mu-lig indflydelse på eget liv og aktiv deltagelse i samfundet

Vi anser ASF og ADHD som udviklingsforstyrrelser, hvorfor Langagerskolens referenceramme tager udgangspunkt i neuropsykologien og udviklingspsykologien. Ydermere tager referencerammen udgangspunkt i aspekter af sundhedspsykologien i forhold til begreber som stress og coping, samt fokus på individets livskvalitet.

Endvidere henter vi viden og pædagogiske strategier fra bl.a. TEACCH, Studio III og ATLASS, f.eks. med elementer som;

  • Visualiseret, struktureret specialpædagogisk tilgang med afsæt i elevens forudsætninger

  • Low arousal

  • Stressreduktion og coping for elever og medarbejdere